Przejdź do treści
slider desktop

Regulamin Strefa SEM

Zapoznaj się z naszym regulaminem.

+48 537 320 320
masz pytania?

napisz do nas
odpowiemy w ciągu 24h

Regulamin

§1
Wstęp

1. Administratorem serwisu internetowego funkcjonującego pod domeną www.strefasem.pl zwanego dalej Serwisem, jest Strefa SEM Anna Gawlińska z siedzibą w Elblągu, przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego 49, NIP: 578-294-47-39, REGON: 364874777.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług jest Serwis.

§2
Słownik Pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3. „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

4. „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

5. „Organ nadzorczy” oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w (00-193) Warszawa, ul Stawki 2.

6. „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

7. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

8. „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która wysyła zapytanie poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego.

9. „Klient” oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu.

10. „Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

§3
Dane osobowe w Formularzu kontaktowym

1. Podstrony z ofertą, oraz podstrona Kontakt posiadają formularz kontaktowy umożliwiający przesyłanie zapytań ofertowych dotyczących usług świadczonych przez Strefę SEM. Za pomocą formularza kontaktowego Użytkownik może przesłać do Strefy SEM następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail (obligatoryjnie), numer telefonu kontaktowego, adres domeny internetowej, której dotyczy zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

2. Dane osobowe ujawnione w formularzu kontaktowym są przetwarzane przez miesiąc na podstawieprzepisów RODO po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie, a następnie kliknięcie przycisku “Wyślij Zapytanie”.

§4
Dane osobowe Klientów

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest Umowa, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych Klientów jest niezbędne.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.

§5
Prawa osób, których dane dotyczą. Obowiązki Administratora

1. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów i Użytkowników podmiotom przetwarzającym.

2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów i Użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

3. Administrator może udostępnić dane osobowe Klientów i Użytkowników na żądanie odpowiednich władz, takich jak m.in. policji, prokuratury, czy sądów.

4. Klient i Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także wykonania prawa do ograniczenia przetwarzania danych.

5. Realizacja praw Klienta i Użytkownika, o których mowa w ust. 3 odbywa się na podstawie żądania przesłanego na adres e-mail: biuro@strefasem.pl. Żądanie powinno zawierać imię i nazwisko Klienta lub Użytkownika, celem identyfikacji.

6. Administrator rozpoznaje żądanie niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania zgłoszenia.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowii Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Administrator nie będzie podejmował wobec Klientówi Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§6
Funkcjonalności Serwisu

1. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które nie zawierają żadnych danych osobowych. Pozwalają one na kierowanie reklam tekstowych lub graficznych na listy remarketingowe w narzędziu Google AdWords przez Strefa SEM. Możesz zrezygnować z zapisywania pliku cookies modyfikując ustawienia Twojej przeglądarki jednak w takim przypadku nie możemy zagwarantować poprawnego działania serwisu.

2. Możesz zrezygnować z zapisywania pliku cookies modyfikując ustawienia Twojej przeglądarki jednak w takim przypadku nie możemy zagwarantować poprawnego działania serwisu.

3. Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, którego właścicielem jest firma Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Narzędzie to możesz wyłączyć instalując dodatek do przeglądarki https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy

4. Serwis funkcjonujący pod domeną www.strefasem.pl dzięki narzędziu Google Analytics zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące odwiedzin użytkowników, takie jak:
• typ systemu operacyjnego
• typ przeglądarki
• typ urządzenia
• kraj
• miejscowość

5. Klienci mają możliwość edycji oraz podglądu danych w każdym czasie w ramach Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła.

§7
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy RODO oraz pozostałe przepisy prawa zarówno międzynarodowego i krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulegać cyklicznym zmianom, stosownie do treści art. 32 RODO.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.